Venteliste

Bestyrelsen i Den Frie børnehave Lærkehuset træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Optagelse i Børnehaven sker på baggrund af ventelisteanciennitet, dog vil søskende nyde fortrin. Optagelse efter ventelisteanciennitet kan dog fraviges af institutionens leder, hvis det findes formålstjenstligt af hensyn til børnegruppens alders- eller kønsmæsige sammensætning.

Børnene optages normalt fra den 1. i en måned, da det kommunale tilskud udbetales månedsvist. Der kan dog dispenseres fra dette; Børnehaven vil i sådanne tilfælde udelukkende modtage den forholdsvise forældrebetaling for perioden, indtil der kan opnås kommunalt tilskud.

Tildeling af pædagogisk eller økonomisk friplads samt søskenderabat er også gældende for private institutioner , I skal dog være opmærksom at at i selv skal ansøge kommunen om dette. Hvis man får fuld økonomisk friplads i en kommunal institution så får man det også Lærkehuset. Er man i tvivl om proceduren så hjælper vi gerne med dette.

Hvis man ønsker en plads i børnehaven, skal man indbetale et venteliste gebyr på 300 kr. Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov.

Forældrene kan opsige institutionspladsen med 2 måneders varsel til den 1. i måneden. Opsigelse fra børnehavens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget 2 rykkerskrivelser, evt. med forslag til afbetalingsaftale, samt meddelelse om påtænkt opsigelse.

I Lærkehuset kan der af administrative og økonomiske grunde ikke tilbydes familier børneorlov.