Venteliste

Bestyrelsen i Den Frie børnehave Lærkehuset træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Optagelse i Børnehaven sker på baggrund af ventelisteanciennitet, dog vil søskende nyde fortrin. Optagelse efter ventelisteanciennitet kan dog fraviges af institutionens leder, hvis det findes formålstjenstligt af hensyn til børnegruppens alders- eller kønsmæsige sammensætning.

Børnene optages normalt fra den 1. i en måned, da det kommunale tilskud udbetales månedsvist. Der kan dog dispenseres fra dette; Børnehaven vil i sådanne tilfælde udelukkende modtage den forholdsvise forældrebetaling for perioden, indtil der kan opnås kommunalt tilskud.

Tildeling af pædagogisk eller økonomisk friplads samt søskenderabat er også gældende for private institutioner , I skal dog være opmærksom at at i selv skal ansøge kommunen om dette. Hvis man får fuld økonomisk friplads i en kommunal institution så får man det også Lærkehuset. Er man i tvivl om proceduren så hjælper vi gerne med dette.

Hvis man ønsker en plads i Lærkehusets vuggestue eller børnehave, skal man indbetale et venteliste gebyr på 300 kr. pr. barn. Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov.

Forældrene kan opsige institutionspladsen med 2 måneders varsel til den 1. i måneden. Opsigelse fra Lærkehusets side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget 2 rykkerskrivelser, evt. med forslag til afbetalingsaftale, samt meddelelse om påtænkt opsigelse.

I Lærkehuset kan der af administrative og økonomiske grunde ikke tilbydes familier børneorlov.